Działalność Zakładu

Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach  powstał w 1996 roku na mocy uchwały Rady Gminy Łęczyce z dnia 5 października 1996 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Godętowie. Dnia 12 grudnia 2008 r. Uchwałą nr XXV/68/2008 Rady Gminy Łęczyce zmieniono siedzibę zakładu budżetowego na ul. Kościelną 17A w Łęczycach oraz uchwalono tekst jednolity statutu.

GZUK w Łęczycach jako gminna jednostka organizacyjna, działająca na zasadach samorządowego zakładu budżetowego, nie posiada osobowości prawnej i wykonuje w imieniu Gminy Łęczyce jej zadania własne. Celem zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie produkcji i usług świadczonych na zasadach umożliwiających pokrywanie kosztów z osiągniętych dochodów własnych.

GZUK w Łęczycach utworzony został do zarządzania infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną w granicach administracyjnych gminy Łęczyce i pełni rolę administratora kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, ponosząc koszty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sieci oraz urządzeń. Zakładem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łęczycach.

Przedmiotem działania GZUK jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Łęczyce w szczególności w zakresie:

  1. dostarczanie wody na cele bytowe, technologiczne itp.,
  2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
  3. wywóz ścieków komunalnych od mieszkańców gminy,
  4. budowy, rozbudowy oraz modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
  5. remonty, modernizacja obiektów zarządzanych przez GZUK w Łęczycach,
  6. organizacja i prowadzenie robót publicznych i prac interwencyjnych.

Ponadto w ramach otrzymywanych zleceń i dotacji podmiotowych lub przedmiotowych od Gminy Łęczyce GZUK realizuje niżej wymienione zadania z zakresu:

  1. budowy, rozbudowy naprawy i remonty dróg gruntowych w tym wbudowanie materiału drogowego, profilowanie i równanie,
  2. zamiatanie i usuwanie piasku z dróg gminnych,
  3. zimowego utrzymanie części dróg gminnych,
  4. utrzymania zieleni gminnej w tym: koszenie terenów gminnych (boisk sportowych, poboczy dróg gminnych), nasadzania roślin, utrzymanie rabat kwiatowych i prace pielęgnacyjne przy skwerach i zieleńcach.

Wszystkie prace zlecone realizowane są w zakresie zgodnym z dyspozycjami otrzymywanymi od pracowników Urzędu Gminy Łęczyce.