Ochrona Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD)

w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach pełni Pan:

KRZYSZTOF PUKACZEWSKI

Adres poczty elektronicznej: pukaczewski@hotmail.com

Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jestGminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, ul. Kościelna 17A, reprezentowany przez Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach.

 1. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: pukaczewski@hotmail.com
 2. Dane osobowe, przetwarzane są w celu:
 3. realizacji zadań wynikających z realizacji umowy o świadczenie usług komunalnych (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości ciekłych),
 4. realizacji zadań publicznych wynikających z art. 7 ust 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach stanowią w szczególności :
 6. zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego „RODO”);
 7. art. 7 ust 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
 11. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo wnieść sprzeciw, żądać zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania, ma również prawo żądać usunięcia jej danych. Złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Administrator danych ma obowiązek realizacji żądania usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że przepis szczególny nie nakłada na niego obowiązku prawnego ich dalszego przetwarzania.
 13. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 14. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
 15. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
 16. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług komunalnych, a także dla prawidłowego wypełniania obowiązku administratora danych, wynikającego z art. 7 ust 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

 

Druk – klauzula informacyjna udostępnianie informacji publicznej