Zadania

INWESTYCJE GMINY ŁĘCZYCE REALIZOWANE PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH W 2019 R.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w ramach swojej działalności nie ogranicza się jedynie do zadań z zakresu utrzymania istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Pracownicy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie do pracy na rzecz rozwoju Gminy Łęczyce.
Gmina Łęczyce corocznie powierza część zadań własnych związanych z zapewnieniem mieszkańcom dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Łęczycach.
Są to zadania z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym kanalizacji tłocznej i budowy przepompowni.
Przedmiotowa działalność przynosi wymierne korzyści mieszkańcom Gminy Łęczyce, poprzez sprawna i szybka realizację zadań dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy relatywnie minimalnych kosztach budowy infrastruktury.

Inwestycje realizowane w 2019r.   

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Kaczkowo wraz z przepompownią Etap II.
  2. Budowa sieci wodociągowej w m. Chmieleniec Etap II.
  3. Budowa sieci wodociągowej do terenów kolejowych w m. Bożepole Małe Etap. II
  4. Budowa sieci wodociągowej Pużyce – Brzeźno Etap I.
  5. Budowa sieci wodociągowej Pużyce  – Świchowo i Świchowo.
  6. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Nawcz- Rozłazino wraz z wyposażeniem przepompowni w m. Nawcz.
  7. Modernizacja przepompowni ścieków w m. Strzebielino ul. Zielna.
  8. Wymiana sieci wodociągowej w m. Świetlino Etap I.